Kardiotokografija

METODE
Kardiotokografija – CTG

CTG ili kardiotokografija bi u prevodu zna?ilo: grafi?ki zapis istovremenih aktivnosti srca ploda i miši?a zida materice.

Klasi?ni, spoljašnji CTG podrazumeva da se aktivnosti mere preko kože trbuha pomo?u dve sonde (jedna sonda registruje sr?anu aktivnost ploda, druga registruje aktivnost miši?a materice majke).

 

Kardiografska sonda registruje aktivnost srca ploda. Možemo videti bazalnu frekvenciju srca i varijacije u frekvenciji vezane za pokrete ploda, aktivnosti materice, zvukove i dr. Možemo registrovati patološka ubrzanja i patološka usporenja ritma srca.

 

Tokografska sonda registruje aktivnost miši?a materice. Možemo doneti zaklju?ke o tonusu i o periodi?nim kontrakcijama miši?a.

 

Istovremeno, pra?enje kontrakcija materice i sr?ane akcije ploda nam daje zna?ajne podatke o stanju ploda u materici, pre svega o njegovoj oksigenaciji, u uslovima postojanja i ne postojanja kontrakcija. Naime, ?injenica je da se materi?ne kontrakcije odražavaju na stanje krvotoka u materici i posteljici, te tako i na prenos kiseonika ka plodu. Ukoliko su stanje cirkilacije i funkcija posteljice uredni teku?e stanje ploda je dobro i poro?ajne kontrakcije verovatno ne bi ugrozile stanje ploda, i obrnuto. Analiziramo tip oscilacija sr?anog ritma, reakciju srca na pokrete ploda (non-stres test), na zvukove, vibracije, a tako?e je mogu?e vešta?ko izazivanje kontrakcija i analiza sr?anog ritma u tim uslovima (stres test). Ovo, u suštini, odgovara stresu kakav ga o?ekuje za vreme poro?aja.

 

CTG se može primeniti od 28 nedelje gestacije, ali je njegova primena naj?eš?a nakon 35 nedelje.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •