Krvarenja iz genitalnih organa

GINEKOLOŠKE TEME
Krvarenja iz genitalnih organa

Izmenjene menstruacije i vanmenstrualna krvanja predstavljaju naj?eš?e razloge zbog kojih se žena javlja kod ginekologa. Ovi poreme?aji nastaju zbog velikog broja uzroka koji se mogu grupisati: na uzroke koji se ti?u stanja ?itavog organizma, na poreme?aje na nivou samih genitalnih organa i na poreme?aje vezane za trudno?u i ra?anje.

Menstrualni poreme?aji i druga krvarenja se naj?eš?e javljaju u periodu puberteta, adolescencije i u perimenopauzi, i u njihovoj osnovi leže, uglavnom, funkcionalni poreme?aji regulacije izme?u centara u mozgu i jajnika. Ovi poreme?aji su, uglavnom, prolazne prirode i prestaju nakon sazrevanja gonadne osovine u mladosti ili nakon prestanka rada jajnika posle menopauze. Ovakva krvarenja se moraju le?iti samo ukoliko su jako u?estala i/ili obilna, jer mogu da dovedu do slabljenja otpornosti organizma i do anemije kod žene.

Krvarenja u vreme pune generativne zrelosti žene se naj?eš?e javljaju u vidu funkcionalnih poreme?aja, zbog tzv. »životnih problema» ili razloga, kao što su: produžena nervoza i stres, promena mesta boravka, promena mikrosredine ili radnog mesta, nagla gojenja ili mršavljenja, putovanja i dr. Nakon otklanjanja ovih uzroka i protokom vremena, obi?no dolazi do prestanka krvarenja ili se ipak pribegava uvo?enju kra?e terapije, što, tako?e, vrlo uspešno razrešava problem.

 

Druga grupa ?estih krvarenja u srednjim godinama vezana je za razli?ite poreme?aje u trudno?i, poro?aju i u babinjama, kao što su: vanmateri?na trudno?a, molarna trudno?a, spontani poda?aji, krvarenja nakon namernih poba?aja, infekcije, prete?i prerani poro?aji, problemi s posteljicom, poro?ajne povrede, otežana pražnjenja materice nakon poro?aja i dr. Ova stanja zahtevaju specifi?ne pristupe u zavisnosti od prirode problema, i vrlo ?esto, potrebne su hospitalizacije.

 

Naravno, treba uvek imati u vidu mogu?nost re?ih uzroka krvarenja, lokalnih ili sistemskih, bez obzira na to o kom živornom dobu žene se radi, kao što su: poreme?aji u radu štitne žljezde, upale, poreme?aji koagulacije, povrede, tumori, polipi i drugo. Ovakvi poreme?aji ?esto uklju?uju probleme u funkcionisanju i drugih sistema i organa u organizmu, tako da je ?esto potreban multidisciplinarni pristup u le?enju ovakvih stanja.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •