Ultrazvuk

METODE
Ultrazvuk

Utrazvuk je zvuk visoke frekvencije, koji je iznad limita ?ujnosti za ljudski sluh. Kada sonda aparata emituje zvuk on se odbija od predmeta na koje nailazi, a zatim aparat od ovih odbijenih zvukova (eho-a) formira sliku koju zovemo sonogram. Moderni ultrazvu?ni aparati koriste tri na?ina prikaza slike:
Dvodimenzionalni (2D) prikaz, koji se koristi pri rutinskom pregledu u ginekologiji i obstetriciji, kao i u ostalim granama medicine. On daje standardni jednoslojni prikaz tkiva, gde se pokretom sonde dobija utisak o ispitivanoj zapremini tkiva. Iako se danas sve više primenjuje trodimenzionalni pristup, 2D na?in ultrazvu?nog prikaza je i dalje dominantan i nezamenljiv pri elektivnim (svakodnevnim i redovnim) pregledima pra?enja trudno?a i van trudno?a.
Trodimenzionalni (3D) prikaz, koji daje trodimenzionalnu, zamrznutu sliku. Ovi prikazi su vrlo atraktivni za roditelje jer daju jasan prikaz bebinog lica ili drugih delova tela. To omogu?ava da se roditelji lakše uvere da se trudno?a normalno razvija i spokojnije ?ekaju vreme termina.
U stru?nom smislu je zna?ajnije koriš?enje 3D prikaza u analizi posmatranog tkiva ili delova tela. 3D nam omogu?ava brz i efikasan pregled u više paralelnih ili ortogonalnih ravni, što omogu?ava podrobnu analizu, ?ak i pri nepovoljnimpoložajima ispitivanog objekta. Naj?eš?e se koristi za analizu srca i velikih krvnih sudova, razvoj moždanih struktura, ekstremiteta i dr.
4D prikaz je u stvari oživljeni 3D prikaz, t.j.trodimenzionalne slike su povezane u vidu filma i to je smisao konkretne “?etvrte” dimenzije. Ovim pregledom se žive slike ploda koriste u o?itom prikazivanju ploda, što jako upe?atljivo deluje na roditelje i što pruža mogu?nosti da se kriti?ne ta?ke na bebinom telu pokažu i otkloni sumnja na postojanje naj?eš?ih poreme?aja (rascepi usana, nepravilnosti ki?menog stuba, trbušnog zida, ekstremiteta i td.).
U Ginekološkoj ordinaciji Stoši? se ultrazvu?ni pregledi vrše na aparatu Accuvix V20 Prestige, firme Medison, mo?nom i svestranom ultrazvu?nom aparatu.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •