Papanikolau bris i kolposkopija

METODE
Papanikolau bris i kolposkopija

Citološki ili Papanikolau (po autoru) bris je tehnika gde se sa sluzokoža polnih organa uzimaju brisevi, koji se zatim nanose na predmetnu plo?icu, fiksiraju i specifi?no boje, a zatim analiziraju pod mikroskopom. Ovim pregledom analiziramo ?elije sluzokoža, traže?i karakteristike koje odgovaraju karcinomu ili prekarcinomskim promenama. Papanikolau se u ?itovom svetu primenjuje kao osnovna skrining metoda, t.j. metoda za “prosejavanje” opšte populacije u culju izdvajanja ugroženih u ovom smislu. Suština ovog pristupa je da se bolest otkrije u ranoj, preagresivnoj fazi kada je le?enje jednostavnije i potpuno. Prekancerozna stanja na sluzokožama grli?a, vagine i spoljnih genitalija imaju naj?eš?e višegodišnji tok, te su zato vrlo zahvalna za otkrivanje i terapiju. Na ovaj na?in se prevenira nastanak agresivnog karcinoma. Metoda je relativno jednostavna, jeftina, bezbolna i pouzdana.
Kolposkop je opti?ki ure?aj koji omogu?ava pregled površina sluzokoža polnih organa pod velikim uveli?anjem.
Osnovni koncept kolposkopije je da se pod uveli?anjem i pod svetlom mogu uo?iti promene na sluzokoži koje odgovaraju ranoj fazi karcinoma ili prekarcinomskoj promeni. Zatim se, tako?e, pod uveli?anjem ciljano uzima materijal sa uo?ene promene i šalje kod patologa na analizu. Ovaj zahvat se naziva biopsija. Pregled kolposkopom je bezbolna i vrlo efikasna metoda.
Citološki i kolposkopski pregled su tehnike koje se dopunjuju i koje na taj na?in daju najpouzdanije rezultate u prevenciji i dijagnozi karcinoma sluzokoža polnih organa, pre svega grli?a materice. Danas se uz ove metode, kao skrining, uz citološki test ili samostalno, primenjuje testiranje na prisustvo visokoonkogenih tipova humanog papiloma virusa (HPV) ili odre?ivanje prisustva pojedinih tipova humanog papiloma virusa ( HPV tipizacija). Danas je dobro poznata uloga HPV u nastajanju prekanrceroza i karcinoma na sluzokožama anogenitalne regije.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •