Prevencija i rano otkrivanje raka grli?a materice

Faktor rizika i prevencija karcinoma
Prevencija i rano otkrivanje raka grli?a materice

Karcinom grli?a materice je u svetu drugi po u?estalosti karcinom kod žena. Godišnje oboli oko 500 000, a umre oko 300 000 žena u svetu. Godišnje u Srbiji oboli preko 1500 žena i Srbija ima me?u najve?im u?estalostima oboljevanja i smrtnosti od ovog karcinoma u Evropi.

 

Faktori visokog rizika:

 • seksualni odnosi zapo?eti u ranoj mladosti (pre 16 godine),
 • brojni seksualni partneri,
 • nezašti?eni odnosi (bez kondoma), naro?ito u kratkotrajnim i rizi?nim vezama,
 • odnosi sa muškarcem koji ima infekciju HPV (humani papiloma virus), opasni tipovi virusa HPV,
 • seksualno prenosive bolesti,
 • puša?i ili raniji puša?i,
 • žene koje ne odlaze kod ginekologa, nepouzdane za pra?enje i dr.

 

Za uspešno sprovo?enje preventivnih pregleda osnovno je obezbediti redovni kontakt sa ginekologom, koji procenjuje rizik, daje potrebna uputstva i sprovodi preventivne preglede.

 • Osnovne metode za rano otkrivanje raka grli?a materice su citološki ili Papanikolau bris, kolposkopija i testiranje na prisustvo visokoonkogenih tipova HP-virusa.
 • Sa pregledima treba zapo?eti oko tri godine nakon po?etka seksualne aktivnosti, a najkasnije u starosti od 20 godina.
 • Ženama ispod 30 godina treba raditi pregled jednom godišnje, nakon toga ukoliko se stalno dobijaju dobri nalazi pregledi se mogu raditi na 2-3 godine.
 • Posle 65 godine, ukoliko je žena do tada redovno kontrolisana, preglede treba obustaviti.
 • Sprovo?enje preventivnih pregleda kod pojedinih grupa pacijenata ili individualno odre?uje ordiniraju?i (Vaš) doktor.
Podeli sa prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •