Planiranje porodice

TRUDNO?A
Planiranje porodice (delimi?no iz teksta »Živitne poruke«-Unicef)

Ako žena zatrudni pre osamnaeste ili posle trideset pete godine života, i majka i dete bi?e izloženi ve?im zdravstvenim rizicima.
Iz zdravstvenih razloga nijedna devojka ne bi trebalo da zatrudni pre navršene 18 godine života. Žena nije fizi?ki spremna za ra?anje dece do tog perioda. Takva majka i njena beba su izložene ve?em zdravstvenom riziku. Tako?e, trudno?e i ra?anje nakon 35g., pogotovu kod žena sa 4 i više poro?aja, nosi povišene rizike.
Rizik od smrtnosti kod male dece pove?ava se za oko 50% ako razmak izme?u poro?aja iznosi manje od dve godine.
Maj?inom telu potrebno je bar 2 godine da se potpuno oporavi od trudno?e i poro?aja. Smatra se, da je jedna od najve?ih opasnosti po zdravlje i razvoj mla?eg deteta od 2 godine ro?enje nove bebe. S druge strane, slede?a beba se ?esto ra?a pre vremena i sa nedovoljnom težinom i sklonija je razboljevanju. Zato je potrebno da roditelji planiraju slede?u prinovu kada njihovo najmla?e dete napuni 2 godine.
Ako je žena ve? donela na svet ?etvoro dece, zdravstveni rizici tokom narednih trudno?a i poro?aja bi?e ve?i.
Nakon trudno?a, naro?ito, ?iji je razmak bio kra?i od 2 godine ženin organizam je iznuren samim trudno?ama, poro?ajima, dojenjem i negom male dece. One su ?esto anemi?ne i sklone razboljevanju. Deca iz ovakvih trudno?a su pod pove?anim rizikom.
Postoje bezbedni i prihvatljivi metodi za spre?avanje trudno?e. Parovi treba da se posavetuju o najpogodnijim metodama planiranja porodice. Muškarci su odgovorni za planiranje porodice isto koliko i žene.
Namerni prekid neželjene trudno?e predstavlja najgori na?in planiranja porodice – nosi velike zdravstvene rizike.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •